0,00 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení

KOPÍROVÁNÍ VSTUPENKY A JEJÍ POZMĚŇOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO !

Vstupenka je nepřenosná. Zakoupenou vstupenku není možné vrátit, vyměnit a zaplacené vstupné se nevrací. Vstupenka pozbývá platnosti po opuštění prostoru konání akce. Vstupenka je cenina a jakékoliv její úpravy nebo falšování jsou považovány za neoprávněné jednání a budou bez dalšího oznámeny příslušnému orgánu a znamenají zneplatnění vstupenky. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah mezi držitelem vstupenky a pořadatelem akce. V prostoru vymezeném pro konání akce je držitel vstupenky povinen dodržovat provozní řád, pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezákonným nebo jinak nevhodným chováním držitele vstupenky, či ostatních přítomných osob. Z důvodu ochrany návštěvníků a jiných osob podílejících se na akci je držitel vstupenky povinen v prostoru konání akce na případnou žádost pořadatelské služby se řádně identifikovat předložením občanského průkazu, pasu nebo jiného osobního dokladu. Pořadatel a jiné oprávněné osoby si vyhrazují právo záznamu z akce za účelem ochrany osob a majetku. V případě zhotovení fotografických a jiných záznamů během akce, nebo v souvislosti s ní, dává majitel této vstupenky souhlas k jejich použití bez nároku finanční náhradu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu akce. V případě zrušení akce oznámí pořadatel nejpozději do deseti (10) dnů v místě nákupu vstupenky náhradní termín konání nebo způsob vrácení vstupného. Náhrady nákladu spojených s ubytováním, jízdních nákladu apod. se neposkytují. Vstupenka je určena pouze pro konání akce uvedené na vstupence. Vstupenka obsahuje jedinečné číslo a QR kód s tím, že tyto identifikační znaky opravňují ke vstupu do prostoru konání akce jen jednou a jen při prvním použití. Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu do prostoru konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas se závaznými pokyny uvedenými na vstupence, pokyny Pořadatele akce a obchodními podmínkami konání akce.